Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Joël Thijms Thijms Boom en Tuinverzorging, gevestigd te Assen, hierna te noemen: Joël Thijms

 

1.2.  De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

 

1.3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald.

 

2.2. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Joël Thijms zijn bevestigd.

 

 

 

Artikel 3: Overeenkomst/Opdracht

 

3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door Joël Thijms is aanvaard.

 

3.2. Gegevens die door Joël Thijms bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn voor Joël Thijms niet bindend. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen dat over de inhoud van de aanbieding aan derden geen mededeling wordt gedaan.

 

3.3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt Joël Thijms zich alle rechten voor om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 4: Verplichtingen J. Thijms

 

4.1. Joël Thijms is verplicht het werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

 

4.2. Joël Thijms aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen of ontheffingen tijdig worden verleend.

 

 

 

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

 

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Joël Thijms tijdig kan beschikken over:

 

a.     de voor het werk benodigde gegevens, zoals vergunningen en ontheffingen, zo nodig in overleg met Joël Thijms.

 

b.     het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd.

 

c.     aansluitingen voor machines en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

 

d.     voldoende gelegenheid voor de aanvoer en de afvoer van materialen, werktuigen en afval.

 

5.2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is, kunnen de daaruit voortvloeiende schade en kosten van Joël Thijms aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

 

Artikel 6:  Oplevering

 

6.1.  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Joël Thijms dit aan de opdrachtgever heeft meegedeeld.

 

6.2.  Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd,

 

indien stagnatie optreedt, welke niet aan Joël Thijms kan worden toegerekend.

 

 

 

Artikel 7: Overmacht

 

7.1.  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. storm, belemmering door derden en alle andere omstandigheden die een wijziging brengen in de feitelijke omstandigheden, leveren voor Joël thijms overmacht op, zonder dat de opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard ook, kan doen gelden.

 

7.2. Joël Thijms is in deze gevallen gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. 

 

 

 

Artikel 8: Betaling

 

8.1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.2. Joël Thijms is gerechtigd indien de betaling niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, gerekend vanaf het opeisbaar worden van de betaling.

 

8.3. Wanneer Joël Thijms incassomaatregelen moet (laten) treffen, komen de kosten van die maatregelen ten laste van de opdrachtgever.

 

8.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,-

 

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

9.1. Joël Thijms is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die mochten ontstaan als gevolg van: overmacht, daden of nalatigheden van de opdrachtgever en enige andere van buiten komende oorzaak.

 

9.2. Joël Thijms is aansprakelijk voor zover zijn verzekering dit dekt voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever of derden, voor zover ontstaan door zijn schuld.

 

 

 

Artikel 10: Geschillen

 

10.1. Op alle geschillen tussen Joël Thijms en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 

10.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Joël Thijms.